A licitación as obras do Parque de Cobas en Monforte

As empresas poden presentar, antes do 3 de marzo, as súas plicas a este proxecto de mellora que ten un prezo de licitación de 229.782,61 euros (IVE incluído). 

Parque Cobas / Concello de Monforte

Para levar a cabo o financiamento das obras do Parque de Cobas, o Concello asinou un convenio coa Deputación Provincial de Lugo polo que o ente provincial asumirá o custe das obras e o Concello aboará os 4.840 euros correspondentes á redacción do proxecto e á dirección de obra. O prazo de execución das obras, unha vez adxudicadas e dende a sinatura da acta de replanteo, será de 5 meses.

O actuacións a desenvolver a carón do río Cabe e da lagoa da Pinguela rematarían co acondicionamento deste parque no que se veu traballando a través de diferentes obradoiros de emprego.

A zona acondicionarase facendo primeiro a regularización do terreo actual, rebaixando onde sexa necesario e reenchendo nas zonas en que tamén se precise, e a súa preparación para o sementado de céspede. Acondicionarase unha senda-paseo peonil na parte central do parque e crearase unha nova senda na zona oeste.

As sendas peonís serán de pavimento de xabre estabilizado con bordos de madeira, o mesmo material dos paseos que xa existen e que foron construídos pola Confederación Hidrográfica Miño-Sil.

Nunha zona situada ó noreste da zona de actuación, colocarase unha varanda de madeira tratada, similar ás varandas xa existentes. Dotarase a toda a zona dunha instalación de alumeado público composta por columnas e luminarias tipo LED, con liñas de alimentación soterradas. Tamén se construirán dúas zonas de rocalla e arbustos ornamentais e colocaranse bancos de madeira e papeleiras.

Plano Cobas / Concello de Monforte

Condicións de licitación

  • Criterio de solvencia técnica-profesional: Deberán presentar certificados de boa execución por traballos da mesma natureza realizados nos últimos 5 anos, por un importe igual ou superior ó de licitación.
  • Criterio de solvencia económico-financeira: Os licitadores deberán ter un volume anual de negocio, nos últimos 2 anos, igual ou superior ó importe de licitación.

Ademais, deberase constituír unha garantía, polo prazo dun ano, por un importe do 5% do prezo de adxudicación que presenten, excluído o IVE. 

Criterios de adxudicación

Os criterios que valorarán os integrantes da mesa de contratación do Concello de Monforte para a adxudicación desta obra serán:

  1. Prezo: o prezo ofertado será valorado cun máximo de 80 puntos.
  2. Ampliación do prazo de garantía ata 1 ano con póliza de seguro de todo risco de construción: os licitadores poderán ofertar 1 ano de ampliación de garantía, a maiores da que deben ofertar, segundo as condicións de licitación. Esta mellora será valorada cun máximo de 20 puntos.

DEIXAR UN COMENTARIO

Please enter your comment!
Please enter your name here