Courel Vivo cre que o IBI é desproporcionado e pide bonificar a escolarización no Courel

Ademais de solicitar a Catastro a redución dos valores catastrais, piden aumentar as bonificacións de ata o 95% ás familias que certifiquen que teñan fillos ou fillas escolarizadas no concello.

Seoane / Wikipedia

O Concello de Folgoso do Courel leva anos sendo un dos Concellos no que máis sobrevaloradas están as Casas, polo que afecta directamente á cota anual que os veciñxs pagan polo no “Impuesto de Bienes Inmuebles, por ter aplicado un valor catastral moi por encima do valor real de mercado e moi por encima de moitos municipios cunha renda media per cápita moi superior. Por exemplo, pagamos o triplo de valor de urbana que en Triacastela (comparando dúas edificacións similares, nós temos un valor 31133€ e eles 10371€ ); pagamos o 20% máis que paga un veciño de Ribas de Sil, Samos ou o 30% máis que un de Pedrafita. O malestar da nosa veciñanza é mais que xustificado, cando estamos a pagar moito máis de contribución polas vivendas que concellos limítrofes.

A responsabilidade da baixada do IBI correspóndelle ás administracións, a Catastro (Facenda) e ó Concello, “sendo este último o que pode solicitar a revisión á baixa do citado valor catastral. O artículo 28.2 de la Ley de Catastro inmobiliario establece literalmente que: “El procedimiento de valoración colectiva de bienes inmuebles de una misma clase podrá iniciarse de oficio o a instancia del Ayuntamiento correspondiente cuando, respecto a una pluralidad de bienes inmuebles, se pongan de manifiesto diferencias sustanciales entre los valores de mercado y los que sirvieron de base para fa determinación de los valores catastrales vigentes, ya sea como consecuencia de una modificación en el planeamiento urbanístico o de otras circunstancias””

Bonificacións de ata o 95% ás familias para escolaración no concello

Sinalan que a Ley Reguladora de las Haciendas Locales do 5 de Marzo do 2004 recolle como posible Bonificación, no artigo 74, no punto 2:” Los ayuntamientos mediante ordenanza podrán regular una bonificación de hasta el 95 por ciento de la cuota íntegra del impuesto a favor de inmuebles en los que se desarrollen actividades económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales…”.

Desde CV consideran que ese feito é de especial interese, “cantos máis nenos haxa escolarizados no Courel, máis vida no colexio, mellor para os negocios locais, transportistas, máis vida nas aldeas, etc”.

DEIXAR UN COMENTARIO

Please enter your comment!
Please enter your name here