5.000 euros para axudas á hostalería no concello do Incio

O Concello do Incio aprobou este martes, a proposta da alcaldía e por unanimidade, as bases e a convocatoria dunha liña de axudas para o impulso da actividade económica e paliar os efectos da Covid-19 dirixidas ao sector hostaleiro.

Concello do Incio / XdL

O Concello do Incio dirixe a estas axudas un importe de 5.000 euros do vixente orzamento municipal para o que se conta con financiamento procedente do Plan Único. As axudas comprenderán unha cantidade equivalente aos recibos de auga / lixo que soportou o establecemento dende o 2º trimestre de 2020 ata o 3º trimestre de 2021 (ambos incluídos), así como unha cantidade fixa por solicitante en concepto de axuda para outros gastos correntes.

O alcalde, Héctor Corujo, explica que “a situación excepcional derivada da crise da covid-19 afecta duramente ao sector hostaleiro”. Nese sentido, considera “imprescindible dirixir axudas para contribuír ao financiamento de certos gastos correntes que tiveron que afrontar as pequenas empresas e autónomos do sector no contexto de peche obrigado da súa actividade, limitacións de horarios, restricións de aforo, etc.”.

Estas axudas diríxense a persoas físicas ou xurídicas legalmente constituídas que dispoñan dun negocio no termo municipal do Incio e que permanecese pechado e non puidese desempeñar ningunha actividade durante o estado de alarma e/ou que se vise afectado polas posteriores restricións de horarios e aforos, sempre que a súa actividade pertenza ás agrupacións 67 ou 68 do I.A.E.

É necesario estar de alta na súa actividade cunha anterioridade mínima de 6 meses antes da publicación das presentes bases, así como no momento de solicitude da subvención. Non poderán acollerse aquelas que pechasen a súa actividade con anterioridade á declaración do estado de alarma, nin aqueloutras que declarasen o peche definitivo da actividade na actualidade. Así mesmo, non poderán solicitar o peche definitivo da actividade nos vindeiros 6 meses seguintes ao cobro da subvención.

Tamén son requisitos imprescindibles, entre outros, xustificar calquera subvención que lle foi concedida con anterioridade polo Concello do Incio, sempre que finalice o correspondente prazo de xustificación; teren aprobadas as liquidacións ou contas do último exercicio vencido legalmente esixibles e someterse aos procedementos de control que poidan realizar a intervención. A participación neste programa é compatible coa obtención doutras subvencións, axudas, ingresos ou recursos para a mesma finalidade.

As solicitudes presentaranse de xeito telemático na sede electrónica do Concello do Incio acompañadas da documentación requirida e recollida nas bases que estarán dispoñibles na sede electrónica do Concello, xunto ao formulario. Os autónomos que non exerzan funcións colexiadas poderán presentar a súa solicitude fisicamente ante a oficina de asistencia en materia de rexistro do Concello do Incio. O prazo é de 10 días hábiles a partir da publicación no BOP.

DEIXAR UN COMENTARIO

Please enter your comment!
Please enter your name here