O concello de Monforte gaña a cuarta sentenza en relación co proxecto da Zona C

O concello de Monforte informa dunha nova sentenza favorable para a adminitración local relacionada coa denominada Zona C, que comprende os terreos ubicados entre a rúa Rof Codina e o barrio de Cobas. Segundo o alcalde, demóstrase así que actúan de acordo coa legalidade.

Zona C / Concello de Monforte

A sentenza ditada polo Xulgado do Contencioso Administrativo nº 1 de Lugo, refíerese ao recurso contencioso administrativo interposto por Ramón Conde Mena contra o acto administrativo “acuerdo de la Xunta de Goberno Local del Concello de Monforte de Lemos de fecha 30 de agosto de 2021, por el que se acuerda la desestimación del recurso de reposición interpuesto por el recurrente contra el acuerdo de 16 de junio de 2021, por el que se aprobó definitivamente el proyecto de reparcelación de la zona C de las normas subsidiarias municipales de Monforte de Lemos”.

Asegura o alcade que, “a Xustiza volve a confirmar a legalidade das actuacións que o Concello levou a cabo en relación co proxecto da Zona C.” Hai uns meses, tamén lle deu a razón á entidade municipal en relación con dous recursos interpostos pola empresa Construcciones y Contratas Sánchez S.L., así coma outra demanda a cargo da familia Conde.

O terreo denominado “Zona C” foi calificado como solo urbano non consolidado, polo Pleno do Concello de Monforte celebrado o 12 de abril do ano 2000, fai máis de 20 anos, sendo publicado no BOP de 26 de abril e publicado no DOG de 27 de abril dese mesmo ano. Mediante ese acordo plenario produciuse unha modificación das Normas Subsidiarias de Planeamento Municipal, que permiten urbanizar esas zonas e poñelas ó servizo da cidade de Monforte.

Para poder levar a cabo esta urbanización, o primeiro paso dado foi levar a cabo o Proxecto de Reparcelación da “Zona C”, desenvolto pola empresa MONSA Urbanismo, e aprobado inicialmente na Xunta de Goberno do Concello, en data 23 de novembro de 2020.

O 9 de decembro de 2020, iniciouse o proceso de  notificación ós donos das parcelas afectadas por este proxecto, notificación que foi realizada polos Axentes da Cidadanía do Concello, domicilio a domicilio. O seguinte paso foi a exposición pública durante un mes, que empezou a contar dende a notificación ós afectados polas fincas que se reparcelan. A aprobación do proxecto definitivo así como a resolución das alegacións presentadas tivo lugar en Xunta de Goberno deste Concello o pasado 16 de xuño de 2021.

DEIXAR UN COMENTARIO

Please enter your comment!
Please enter your name here