Aberto o prazo para deseñar a imaxe das Festas Patronais 2022 de Monforte

O Alcalde do Concello de Monforte, José Tomé Roca, vén de anunciar a convocatoria do XXVII Concurso de deseño de carteis das Festas Patronais co fin de escoller o cartel anunciador para os festexos do ano en curso.

Casa Consistorial Monforte / Concello de Monforte

Na presentación do certame, o alcalde monfortino indicou que este é un paso previo á organización das grandes festas da cidade, festexos que esperan poder realizar se “as circunstancias relacionadas coa crise da pandemia Covid-19 o permiten”.

As bases deste concurso así como a convocatoria do mesmo, foron aprobadas na Xunta de Goberno celebrada o pasado luns día 7, e o prazo para presentar os deseños orixinais ábrese ata o 3 de maio de 2022, unha vez foron publicadas as bases na web do Concello.

REQUISITOS PARA PARTICIPAR

Aqueles interesados e interesadas en concursar neste certame terán que facelo con obras de creación propia, orixinais e inéditas. A técnica e o formato será libre sempre que sexa apta para a reprodución mediante cuatricromía.

Os deseños deberán incluír o texto “MONFORTE DE LEMOS FESTAS PATRONAIS do 11 ó 16 de agosto 2022”, distribuído do xeito que escolla o autor ou a autora.

A entrega de orixinais realizarase persoalmente ou por correo no Rexistro Xeral do Concello de Monforte dende a data da convocatoria (publicación na web do Concello das bases) e ata o 3 de maio de 2022. Non se aceptarán aquelas obras que leven cuño de correos con data posterior.

As obras non levarán o nome do autor ou autora de maneira visible e presentaranse nun sobre asinado con pseudónimo, debendo acompañar noutro sobre pechado todos os datos persoais do autor: nome, enderezo postal completo, teléfono e enderezo de correo electrónico.

Establécese un único premio que será o cartel anunciador e a portada do programa das Festas 2021 e dótase cunha cantidade de 1.000 euros, impostos incluídos.

CESIÓN DE DEREITOS DE PROPIEDADE INTELECTUAL SOBRE A OBRA

O cartel que reciba o premio quedará en poder do Concello de Monforte de Lemos. A propiedade intelectual do traballo gañador corresponderá ao autor ou autora, non obstante a concesión do premio levará consigo sobre o traballo gañador a cesión exclusiva e gratuíta en favor do Concello de Monforte de todos os dereitos de reprodución, distribución, comunicación pública e transformación por calquera modalidade, medio ou formato, incluídos os audiovisuais, os informáticos, os multimedia e os telemáticos.

O Concello poderá exercer os seus dereitos libremente, sen limitacións de tipo temporal ou territorial, sen que en ningún caso sexa necesaria a autorización do autor, que non terá dereito a ningún tipo de remuneración, percepción, participación, compensación nin indemnización por razón de ese exercicio nin da cesión de dereitos.

Do mesmo xeito, o Concello de Monforte quedará autorizado expresamente para divulgar o traballo gañador na forma e polos medios que considere máis oportunos e poderá exercer os seus dereitos sobre un fragmento ou parte do traballo, podendo adaptalo se fose necesario.

O gañador ou gañadora do concurso entregará tamén unha copia do cartel en formato dixital e incluirá os diferentes logotipos facilitados polo Concello de Monforte, e se é o caso das entidades patrocinadoras.

Cartel anunciador Festas Patronais 2021

EXPOSICIÓN DE CARTEIS

O cartel gañador e unha selección dos mellores traballos presentados, selección realizada polo xurado, quedarán temporalmente en poder da Delegación Municipal de Cultura para realizar unha exposición na Casa da Cultura Poeta Lois Pereiro. Unha vez rematada a exposición serán devoltos aqueles que sexan solicitados polos seus autores. Os autores responsabilizaranse totalmente de que non existan dereitos a terceiros nas obras presentadas.

XURADO E CRITERIOS DE VALORACIÓN

O Xurado do concurso estará composto por:

PRESIDENTE: A Delegada-Concelleira de Cultura ou persoa á que designe.

VOGAIS: Persoas de diferentes ámbitos sociais, educativos e culturais de Monforte de Lemos.

SECRETARIO: O técnico de cultura do Concello de Monforte, con voz e sen voto, que certificará o cumprimento das condicións establecidas nas bases do concurso.

A decisión do xurado farase pública o luns 10 de maio.

Criterios de selección e puntuacións máximas:

  • Temática e relación coa cidade de Monforte e as súas festas: 30 puntos.
  • Mellor deseño gráfico: 30 puntos.
  • Tratamento das cores e tipo de letras: 20 puntos.
  • Diferentes usos do texto e das imaxes: 20 puntos.
  • Calidade técnica: 20 puntos.
  • Calidade artística: 20 puntos.
  • Impacto visual: 20 puntos.
  • Creatividade: 20 puntos.
  • Orixinalidade no deseño da montaxe: 20 puntos.

A participación no Concurso implica a total aceptación das presentes bases. A súa interpretación corresponde exclusivamente ao xurado, o cal poderá deixar deserto o premio establecido. En caso de empate decidirá o voto de calidade do presidente do xurado.

ABOAMENTO DO PREMIO

O pagamento ao gañador ou gañadora será tramitado polo Concello de Monforte de Lemos, a través dunha transferencia bancaria. Previamente ó gañador ou gañadora do concurso seralle requirida a presentación do certificado bancario cun número da conta do titular.

Non poderá realizarse o pagamento mentres o beneficiario non se atope ó corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias ou coa seguridade social ou sexa debedor por resolución de procedencia de reintegro.

DEIXAR UN COMENTARIO

Please enter your comment!
Please enter your name here